top of page
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Algemeen                                                                                   

Onze werken en leveringen zijn onderworpen aan onze verkoopsvoorwaarden, uitgezonderd wanneer een uitdrukkelijke afwijkingsovereenkomst is voorzien. Een bestelling kan slechts als definitief worden beschouwd na onze schriftelijke goedkeuring. De aanduiding, afmeting, enz… en alle andere aanwijzingen van onze prijslijsten enz… zijn een schatting ; wij houden ons het recht voor ze te wijzigen op elk ogenblik en zonder vooropzeg.

Gezien de onzekere voorwaarden van de markt, zijn onze prijzen berekend en voorgesteld op basis van de officiële koers bestaande op de dag van overhandiging. Indien vanaf dit ogenblik schommelingen in de prijzen van de grondstoffen, de lonen, sociale lasten of speciale taksen voorkomen, zullen wij schriftelijk de klant op de hoogte brengen en de prijsbijslag die eruit voortvloeit, zal hem in rekening worden gebracht.

De maquettes en tekeningen zijn gratis opgesteld. Ze blijven eigendom van de leverancier, aan wie de klant ze op eerste aanvraag moet teruggeven. In geen enkel geval mogen ze gereproduceerd, gekopieerd of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Wat ook de bestemming en de verkoopsvoorwaarden zijn, worden de levering en de aanneming van de goederen verondersteld uitgevoerd te zijn in onze vennootschap.

De klant zal proeven kunnen bijwonen indien hij er het verlangen toe op tijd te kennen geeft alle andere proeven zullen op kosten van de klant uitvoert worden. De levering – en uitvoeringstermijnen van de werken zijn niet gewaarborgd en wij wijzen elke verantwoordelijkheid af uit hoofde van de eventuele vertraging. Om ontvankelijk te zijn moet iedere klacht per aangetekende brief geuit worden ten laatste binnen de 7 dagen volgend op de ontvangst.  

UITVOERING : alle installaties moeten aan de wettelijke, beroeps - of de door de elektrische distributienetten ingesteld reglementering beantwoorden. De controle van de installatie berust bij de klant. Alle goederen zijn gewaarborgd gedurende een jaar vanaf de leveringsdatum. Wat de werken betreft, begint de waarborg na het beëindigen van de montage, indien deze laatste is gedaan door de leverancier. Uit hoofde van deze waarborg verbindt de leverancier er zich toe alle stukken die defect zijn geraakt, te vervangen of te herstellen in de kortst mogelijke tijd zonder onderhevig te zijn aan een vergoeding, voor zover het bewezen defect veroorzaakt werd door een fout in de stof, de constructie of de montage, of deze zichtbaar is of niet ; de vervangen stukken behoren toe aan de leverancier.

De waarborg is beperkt tot het vervangen van de stukken die als defect worden erkend. Handwerk en vervoerskosten zijn ten

lasten van de klant. Uitgenomen speciaal vermelde afwijkingen wordt er geen enkele waarborg gegeven op de herstellingswerken en/of op het opnieuw in goed staat brengen van gebruikt materiaal. De waarborg is afhankelijk van een voldoend toezicht en onderhoud vanwege de klant. Zij sluit namelijk de gevolgen van de normale slijtage en afwijkingen uit, te wijten aan een toeval of een geval van overmacht. Wanneer de levering van de apparaten of hun montage is afgesteld door de klant, zal de waarborgtermijnen beginnen ten laatste 3 maanden na de periode die eerst voorzien was voor de levering of afwerking van de onderneming.

De waarborg vervalt indien de koper om het even welk werk aan de levering uitvoert zonder de voorafgaandelijke toestemming van de leverancier.

De koper zal voor het montagepersoneel een lokaal dat kan gesloten worden ter beschikking stellen, om deze toe te laten zijn montagemateriaal op te bergen. In geval van ongeluk op gelijk welk ogenblik of wegens om het even welke oorzaken is de aansprakelijkheid van de verkoper strikt beperkt tot zijn eigen personeel of tot zijn leveringen.

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.

De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk ongeval dat tijdens de montage va de installaties van de koper kan gebeuren. Deze laatste neemt de verplichting op zich het materiaal vanaf zijn verzending te verzekeren tegen alle brandrisico’s, diefstal of beschadiging. Uitgezonderd bij een tegenovergesteld beding zullen de betalingen contant, in onze woonplaats in geld of per cheque gebeuren. Voor de installatiewerken zullen de betalingen gebeuren per uitvoeringsschijven, hetzij : eerste voorschot van 30% op het ogenblik van het op stapel zetten.   Tweede voorschot van 30% na het leggen het buiswerk. Derde schijf van 35% bij het beëindigen van de werken. het saldo van 5% na de aanneming door de diensten van de elektrische distributienetten, of door een van de erkende keuringsorganismen. Bij niet betaling op vervaldag zal het bedrag van onze facturen in volle recht en zonder aanmaning verhoogd worden met 12% verwijlintresten per jaar vanaf de eerste maand die volgt op de vervaldag.

Het bedrag van elke factuur dat onbetaald blijft, niettegenstaande het versturen van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt verhoogd met 10% als forfetaire en onverminderde strafclausule met een minimum van 13 euro. Elke factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. In geval van betwistingen ten gevolge van de gefactureerde leveringen en prestaties, zijn alleen de rechtbanken van onze uitbatingzetel bevoegd, dit zijn de rechtbanken van Dendermonde.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is De Bels elektrotechniek. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

bottom of page